iletisim
Tümü

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, Özel Jaluzi San. Tic. Ltd. Şti.Özel Jaluzi San. Tic. Ltd. Şti. (SATICI)' nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu: ALICI`nın SATICI`ya ait www.ozeljaluzi.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin 6.maddesinde  içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin ve hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürün ve hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.ozeljaluzi.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI, bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3:SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı:

 

Adresi:

 

Telefon:

 

Faks:

 

Email:

 

 

MADDE 4:ALICI BİLGİLERİ:     

Adı/Soyadı/Ünvanı:

 

Adresi            :

 

Telefon:

 

Faks:

 

E-posta:

 

 

MADDE 5: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Ürün, ALICI`nın sistemde kayıtlı teslimat adresine kargo şirketi aracılığıyla teslim edilecektir.

MADDE 6: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Mal/Ürün/Hizmet türü:

 

Marka/Model:

 

Rengi:

 

Adedi:

 

Satış Fiyatı (KDVsiz):

 

Kargo Ücreti:

 

Ödeme Şekli:

 

Teslimat Adresi:

 

Teslim Edilecek Kişi:

 

Fatura Adresi:

 

 

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER:

7.1 - ALICI, Madde 6’da belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

7.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

7.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

7.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 iş günü içinde nakten veya kredi kartına iade suretiyle ödenir. İade, ürün veya hizmetin ALICI tarafından hangi ödeme şekli ile satın alındığına göre belirlenir.

7.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

7.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından okunup onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 8 :CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya arıza/iade formu,faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 9: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-   …

-   …

-   ...

MADDE 10: YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 11: DELİL SÖZLEŞMESİ:

İş bu sözleşme ile ALICI, SATICI’nın tüm ticari defter, belge ve kayıtlarının, elektronik ortam verilerini delil olarak peşinen kabul etmiş sayılır. Karşı delil sunma hakkından gayrıkabili rücu şekilde peşinen feragat edeceğini, beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12: KISMİ GEÇERSİZLİK:

İş bu sözleşmenin herhangi bir hükmü ya da bir kısım hükümlerinin geçersiz ya da uygunabilir olmaması durumunda, bu durum sözleşmenin tamamını değil, salt o hüküm ya da hükümleri etkileyecek olup, diğer hükümler geçerliliğini sürdürecektir.

MADDE 13: İFA İMKANSIZLIĞI:

İş bu sözleşme, olağanüstü haller ya da mücbir sebeplerle ifa imkansızlığı sebebiyle ifa edilemediği takdirde, SATICI’nın sorumlu olmayacağı ALICI tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiş olup, ALICI, bundan dolayı SATICI’ya karşı dava ve şikayet hakkından peşinen feragat ettiğini açıkça beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE 14: SÖZLEŞMEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

Iş bu sözleşmenin uygulanması konusunda hüküm bulunmayan hallerde: 4077 sayılı yasa, Borçlar Kanunu özel ve genel hükümleri ile HMK ve Yargı kararları ile ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 15:TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 

 

.../.../...

 

SATICI:

KURUM ADI:

ADRES:

TEL:

FAKS:

 

 

ALICI:

AD/SOYAD:

ADRES:

TEL:

FAKS: